Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » OSA’ da Cerrahi Tedavinin Apne Ve Hipopne Süresi Üzerine Etkisi
 

OSA’ da Cerrahi Tedavinin Apne Ve Hipopne Süresi Üzerine Etkisi

Aşık M, Turhan M., Bostancı A.

AMAÇ:Bu çalışmanın amacı obstrüktif sleep apne (OSA) olgularında uygulanan cerrahi tedavinin apne ve hipopne süresi üzerine etkisinin olup olmadığını araştırmaktır. YÖNTEM-GEREÇLER:Ocak 2011 -Ağustos 2011 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi KBB Polikliniği’ ne başvuran, polisomnografi (PSG) ile ağır OSA tanısı konulan ve CPAP kullanamayan 50 hastaya multi-level cerrahi (modifiye dil kökü askısı + UPPP) uygulandı. Post-op 6. ayda tüm hastalara kontrol PSG yapıldı. Pre-op ve post-op AHI, obstrüktif apne (OA) ve hipopne süreleri karşılaştırıldı. Cerrahi başarıyı tahmin etmede en anlamlı olabilecek ortalama OA süresini saptamak amacıyla ROC analizi yapıldı. OA ve hipopne süresi ile yaş, Body Mass Index (BMI) ve AHI arasındaki ilişki durumu Spearman korelasyon katsayısı kullanılarak analiz edildi. BULGULAR:ROC analizinde pre-op OA süresi için, ROC eğrisi altında kalan alan 0.68±0.071 (CI: 0.639-0.917) idi (p=0.0001). % 92.31 sensitivite (CI:64.0-99.8) ve %43.24 spesifite (CI:27.1-60.5) ile cerrahi başarıyı öngörebilecek cut-off değeri 24.4 sn. olarak belirlendi. Bu cut-off değeri için sırasıyla PPV %36.4 NPV %94.1 olarak saptandı. Pre-op OA süresi ile AHI arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki saptanırken (r=0.398, p=0.004), yaş ve BMI ile korelasyon saptanmadı. Aynı şekilde hipopne süresi ile yaş, AHI ve BMI arasında korelasyon saptanmadı. SONUÇ:Bu çalışma, OSA nedeni ile uygulanan cerrahi tedavinin apne/hipopne sayılarını azaltmakta olduğunu ancak rezidü apne/hipopnelerin süresini etkileyemediğini ortaya koymaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-097

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale