Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Üst Havayolu Obstrüksiyonunun Değerlendirilmesinde Uyku Endoskopisi Ve Müller Manevrasının Karşılaştırılması
 

Üst Havayolu Obstrüksiyonunun Değerlendirilmesinde Uyku Endoskopisi Ve Müller Manevrasının Karşılaştırılması

Selçuk A., Bilal N., Bilal B., Kütük G.

AMAÇ:Tıkayıcı uyku apne sendromu olan hastalarda başarılı bir cerrahi için obstrüksiyon bölgelerinin saptanmasında kullanılan yaygın yöntemlerden olan uyku endoskopisi; Müller manevrası ve mallampati skorlaması ile karşılaştırıldı. YÖNTEM-GEREÇLER:Bu çalışma septoplasti operasyonu planlanan ve horlama şikayeti olan 40 hasta ile yapılmıştır. Yaş, cinsiyet, epworth uyku skalası, boy kilo indeksi, mallampati skoru, Müller manevrası ve uyku endoskopi verileri değerlendirildi. Hastalarda Müller manevrasında ve uyku endoskopisinde %50 üzerindeki kollaps ciddi obstrüksiyon olarak değerlendirildi. BULGULAR:Çalışmaya dahil edilen 40 hastanın 4’ü kadın 36’sı erkekti. Hastların yaş dağılımı 30 ile 55 arasında idi. Yaş ortalaması kadınlar için 37,7 erkekler için 34,8 tüm hastalar için 34,3 olarak değerlendirildi. Boy kilo indeksi ortalaması 28,1 idi. Modifiye mallampati skorlamasına (MMS) göre hastaların%22,5 (9 hasta) grade 1, %30 (12 hasta) grade 2, %40 (16 hasta) grade 3, %7,5 (3 hasta) grade 4 sınıfında olduğu görüldü. Şiddetli obstrüksiyon toplam 19 hastada (%47,5) mevcuttu. Müller manevrası ile uvulopalatal bölgede 4 hastada (%10), lateral farengeal bölgede 4 hasta (%10 ), dil kökünde 1 hasta (%2,5), larengeal bölgede 1 hasta (%2,5) da %50 nin üzerinde obstrüksiyon (3 ve 4) tesbit edildi. Uyku endoskopisinde 22 hastada (%55) uvulopalatal bölgede, 26 hastada (%65) lateral faringeal bantta, 5 hastada dil kökünde (%12,5), 11 hastada (%27,5) laringeal bölgede şiddetli obstrükiyon bulundu. Uyku endoskopisinde birden fazla bölgede obstrüksiyon saptandı. En sık obstrüksiyon %32,5 (11 hasta) oranı ile uvulopalatal bölge + lateral faringeal bölge idi. Uyku endoskopi ile dil kökünde obstrüksiyon görülen 5 hasta mevcuttu. Bu hastaların modifiye mallampati skoru grade 3 ve 4 olan 4 hastası mevcut, grade 1 olan 1 hasta vardı. İstatiksel olarak dil kökü düzeyine tıkanıklık saptanan hastalarda MMS gradelemesi açısından anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05). Bu 4 bölgede uyku endoskopisi ile müller manevrasının obstrüksiyonu saptama açısından etkinliği karşılaştırıldı. Yapılan karşılaştırmada uyku endoskopisinin uvulopalatal bölgedeki obstrüksiyonu saptamasında aradaki fark uyku endoskopisi lehine anlamlı idi.(p<0,05) lateral faringeal band da anlamlı çıktı.(P<0,05) dil kökünde 2 yöntem arasında fark izlenmedi. (p>0,05) Laringeal bölgedeki obstrüksiyonu saptamada yine uyku endoskopisi daha anlamlı olarak değerlendirildi. (p<0,05). SONUÇ:Uyku apnesi üst solunum yolunun farklı bölgelerini ilgilendiren bir problemdir. Doğru cerrahi işlemin seçilmesi için öncelikle obstrükte bölgenin belirlenmesi önem taşımaktadır. Uyku endoskopisi uyku sırasındaki değişiklikleri görmeye imkan tanıması nedeni ile artan oranda tercih edilir hale gelmiştir. Çaslışmamızda da uyku endoskopisinin avantajlarını destekler tarzda ve yol gösterici tarzda veriler elde edilmiştir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-100

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale