Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Erken Evre Dudak Kanserlerinde Elektif Boyun Diseksiyonunun Yeri
 

Erken Evre Dudak Kanserlerinde Elektif Boyun Diseksiyonunun Yeri

Doğan E., İkiz A.Ö., Erdağ T.K., Sarıoğlu S., Olgun Y., Durmuşoğlu M.

AMAÇ:Bu çalışmada T1 ve T2 dudak kanserli olgularda elektif boyun diseksiyonunun yerinin araştırılması amaçlandı. YÖNTEM-GEREÇLER:Kliniğimizde Ocak 1997 ve Mart 2013 tarihleri arasında T1-2 dudak kanseri nedeni ile eş zamanlı olarak primer alana ve boyuna cerrahi tedavi uygulanan 16 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların dosyaları retrospektif olarak incelenerek klinik ve patolojik evreleri, uygulanan cerrahi yöntem, lokal ve bölgesel nüks bulguları değerlendirildi. BULGULAR:On altı hastanın 14’ü erkek (%87,5), ikisi (%12,5) kadındı. Klinik olarak yedi hasta T1, dokuz hasta T2 evresindeydi. On dört hastada boyunda klinik muayene ve görüntüleme yöntemleri ile metastaz saptanmazken, T1 ve T2 evreli birer hastada klinik N1 evresinde boyun metastazı saptandı. kT1N0 evresindeki altı hastadan beşine suprahyoid, birine supraomohyoid; kT1N1 evresindeki bir hastaya komprehensif; kT2N0 evresindeki sekiz hastadan altısına suprahyoid, birine supraomohyoid, birine komprehensif; kT2N1 evresindeki bir hastaya komprehensif boyun diseksiyonu uygulanmış olduğu saptandı. Boyun diseksiyonu uygulanan N0 evresindeki 14 hastanın patolojik incelemesinde boyunda metastatik lenf nodu saptanmadı. kT1N1 evreli hastada pN1, kT2N1 evreli hastada ise pN2a lenf nodu metastazı saptandı. Olguların izlem süresi ortalaması 43,7 aydı. kT1N0 dudak kanseri nedeni ile alt dudak rezeksiyonu ve suprahyoid boyun diseksiyonu uygulanan bir hastada izlem süresinin 22. ayında kontralateral boyun nüksü saptandı. SONUÇ:Çalışmamızdan, klinik ve görüntüleme yöntemleri ile boyunda metastatik lenf nodu saptanmaması durumunda sık aralıklarla takip edilebilecek hastalarda elektif boyun diseksiyonuna gerek duyulmayabileceği sonucu çıkmaktadır. Ancak elektif boyun diseksiyonu uygulanmış erken evreli dudak kanserli hasta sayımızın sınırlı olması ve literatürde yer alan karşıt görüşler nedeni ile bu çalışma sonuçlarının özellikle kT2 evreli hastalara uygulanmasında tedbirli olunmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-104

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale