Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Aksesuar Parotis Bezi Kaynaklı İki Pleomorfik Adenom Olgusu
 

Aksesuar Parotis Bezi Kaynaklı İki Pleomorfik Adenom Olgusu

Korkmaz H., Korkmaz M.

GİRİŞ-AMAÇ: Aksesuar parotis bezi, Stensen kanalına komşu ve ana parotis bezinden ayrı bir doku olarak tanımlanmaktadır. Aksesuar parotis bezi yaygın bir anatomik varyasyon olmasına rağmen, bu dokudan kaynaklanan tümörler oldukça nadir görülür. Aksesuar parotis bezin tümörleri tüm parotis bezi tümörlerinin % 1 ila 7.7’sini oluşturmaktadır. Aksesuar parotis bezinden kaynaklanan tümörlerin 60’ı benign, % 40’ının ise malign olduğu, en sık rastlanan benign tümörün pleomorfik adenom ve en sık malign tümörün ise mukoepidermoid karsinom olduğu bildirilmiştir. Aksesuar parotis bezinden kaynaklanan ve standart parotidektomi yaklaşımı ile eksize edilen iki pleomorfik adenom olgusunun klinik ve radyolojik bulguları sunulmuş ve cerrahi eksizyon yöntemleri tartışılmıştır. OLGULARIN ÖZELLİKLERİ: OLGU 1: Kırkaltı yaşında erkek hasta, 9 yıldır sol yanakta var olan ve son 3 yılda büyüme gösteren kitle şikayeti ile başvurdu. Yapılan muayenede solda maseter kasın lateralinde ve zigoma altında 3x4 cm’lik, yarı fiske, sert kıvamlı kitle saptandı. Yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisi sonucu benign neoplastik lezyon, öncelikli tanı ise pleomorfik adenom olarak rapor edildi. OLGU 2: Yirmisekiz yaşında bayan hasta sol yanakta 2 yıldır giderek büyüyen kitle şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenede solda zigoma inferiorunda ve Stensen kanalının posteriorunda yerleşen 3x3 cm’lik sert kitle saptandı. Hastaya başka bir merkezde yapılan ince iğne biyopsisi pleomorfik adenoma öntanısı ile rapor edilmişti. TEDAVİ VE PROGNOZ: Her iki hastada genel anestezi altında standart parotidektomi yaklaşımı ile faysal sinir ana trunkustan itibaren ortaya konuldu. Fasyal sinirin bukkal ve zigomatik dalları takip edildi. Bukkal ve zigomatik dallar her iki olguda da kitleyi sarmalamıştı ve kitlenin adeta kapsülünde seyrediyordu. Kitle, fasyal sinirin dalları korunarak parotis yüzeyel lobundan ayırılmadan çıkarıldı. Birinci olguda postoperatif bukkal dalda parezi izlendi. Postop birinci haftada parezi düzelme gösterdi ve ikinci haftada da tamamen düzeldi. Her iki olguda da patoloji sonucu pleomorfik adenom olarak bildirildi. İlk olgu post op 8. ayında ve ikinci olgu ise postop 5. ayındadır ve hastalarda nüks bulgusu yoktur. YORUM: Aksesuar parotis bezinden kaynaklanan tümörler genellikle yanakta, Stensen kanalının hemen üzerinde, ağrısız kitleler olarak ortaya çıkarlar. Uygulanmakta olan cerrahi yaklaşımlar; standart parotidektomi-preauriküler insizyon ile parotidektomi yapmaksızın eksizyon, orta yanak insizyonu ile kitlenin direkt eksizyonu, ağız içinden eksizyon ve endoskop yardımı ile eksizyon olarak sıralanabilir. Gerek kozmetik, gerekse geniş bir cerrahi görüş ile uygun şekilde eksizyona fırsat tanıması ve postop faysal sinir fonksiyonlarının minimal olarak etkilenmesi nedeniyle, aksesuar parotis bezi tümörlerinde en çok önerilen ve tercih edilen cerrahi yöntem standart parotidektomi- facelift yaklaşımı ile cerrahidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-128

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale