Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Atipik Yapay Bozukluk Vakası: Parafarengeal Yabancı Cisim
 

Atipik Yapay Bozukluk Vakası: Parafarengeal Yabancı Cisim

Değer K., Kıyak E., Şen C., Çomoğlu Ş., Aydemir L., Enver N., Alpaslan S. M.

AMAÇ: Parafarengeal yabancı cisim etyolojik ayırıcı tanısında psikojenik kökenli durumların olasılığını hatırlamak. OLGUNUN ÖZELLİKLERİ: Boğaz ağrısı şikayeti ile kliniğimize başvuran ve muayenesinde herhangi bir patolojik bulgu bulunmayan 11 yaşında kadın hastanın öyküsü derinleştirildiğinde yaklaşık üç gün önce ağız içine iğne soktuğu ve daha önce de göz kapağına taş sokma, kulak kepçesini zedeleme ve burun deliklerine yabancı cisim sokma gibi şikayetler ile bir çok kez hastaneye başvurduğu öğrenildi. Hastanın orofarenksi tekrar değerlendirildi ve olası bir yabancı cisme veya mukozada giriş yerine rastlanmadı. İstenen düz grafide ve boyun BT’de sağ ramus mandibula medialinde, C1-C3 vertebralar seviyesinde, sivri ucu yukarı bakan, superolateral doğrultuda laterale 30 derece açılanma ile uzanan, karotisin 4.4 mm medialinde ve superiorda eksternal ve internal karotid arterlerin arasında uzanan yaklaşık 4 cm’lik dikiş iğnesi ile uyumlu yabancı cisim izlendi. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları’nca operasyon öncesi değerlendirilen hastanın Munchausen sendromu olabileceği düşünülüp poliklinik takibi önerildi. TEDAVİ VE PROGNOZ: Genel anestezi altında transoral yaklaşım kullanılarak sağ anterior plikanın lateralinden 3cm’lik vertikal insizyon ile operasyona başlandı. Yabancı cismin vizüalize edilememesi üzerine cismin yerinin öngörülebilmesi amacıyla operasyon alanına dört adet insülin enjektörü iğne ucu yerleştirilerek seri direkt grafiler çekildi ve intraoperatif cismin yeri belirlenerek çıkarıldı. Operasyon sonrası 1. gün oral gıda alımına başlanan hasta 4. gün taburcu edildi. Hasta Yapay bozukluk ön tanısı ile Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğine yönlendirildi. YORUM: Derin boyun boşluklarında ve parafarengeal alanda yabancı cisim oldukça nadir görülmesine karşın, bu durum enfeksiyon, abse1, pnömotoraks2, migrasyon, psödoanevrizma gelişimi ve santral dolaşım embolisi gibi olası ciddi riskleri barındırır. Baş boyundaki sivri ve kesici yabancı cisimlere yaklaşım tartışmalıdır. Mümkün olduğunca erken eksplorasyon önerenlerin3 yanında semptomatik olmadıkça konservatif kalınmasını savunanlar4 da mevcuttur. Burada fikir birliğinin olmamasının sebebi muhtemelen cismin migrasyonunun ne zaman ve nereye olacağının önceden kestirilememesidir5. Geç dönemde kord paralizisi6 ve akciğer embolisi7 de bildirilmiştir Genel olarak semptomatik hasta, migrasyon bulgusu ve kritik yapılara yakınlık erken cerrahi eksplorasyon gerektirir. Literatür tarandığında parafarengeal yabancı cisimler ve özellikle iğne, ilaç bağımlılarında, travma hastalarında, oral inferior alveolar sinir blokajı ya da tonsillektomi sırasında iatrojenik olarak görülmekle beraber yapay bozukluk gibi psikatrik durumlar akılda tutulmalıdır. Yapay bozukluklarının Kulak Burun Boğaz Kliniğinde tanı konulması sık karşılaşılan bir durum olmamakla beraber tanısının konulmasının zor olması, yeterli ve gerçekle uyumlu öykü almanın zorluğu yapay bozuklukları klinik olarak önemli hale getirmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-129

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale