Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Retrofaringeal Pulsatil Kitlenin Nadir Bir Sebebi: Aberrant İnternal Karotis Arter
 

Retrofaringeal Pulsatil Kitlenin Nadir Bir Sebebi: Aberrant İnternal Karotis Arter

Koç A., Sağıt M., Özcan İ., Güler S., Polat S., Korkmaz F.

Amaç: Nadir olarak rastlanılan internal karotis arter anomalilerinin bilinmesi hem klinik takip açısından, hem de yapılacak cerrahi ve girişimsel işlemler açısından önemlidir. Bu olgu sunumunda boğazda yabancı cisim hissi nedeniyle kliniğimize başvuran ve internal karotis arter anomalisi saptanan hastanın özellikleri, tedavisi ve prognozunun literatür eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır. Olgunun özellikleri: 62 yaşında kadın olgu 2 haftadır ve artarak devam eden boğazda yabancı cisim hissi ile Kulak Burun ve Boğaz Polikliniği’ne başvurdu. Alkol ve sigara kullanım hikayesi yoktu. Fizik muayene ve endoskopik tetkik sonrası posterior farengeal duvarda ‘’pulsatil bulging’’ saptandı. Ancak mukoza intakt ve düzenliydi. Vasküler tümoral kitle ön tanısı ile boyun MR’ı istendi. Boyun MR’ ında sağ internal karotis arterin aberrant olarak posteromedial farinks duvarına çok yakın seyir gösterdiği ve endoskopik muayenede gözlenen mukozal ‘’bulging’’ in damarın bu seyrine ait olduğu görüldü. Tedavi ve prognoz: Hasta yapılacak cerrahi ve girişimsel işlemler sırasında kanamaya sebep olup hayati tehlikeye neden olabilecek bu vasküler anomali hakkında bilgilendirildi. Hastaya muayene olduğu her doktora mevcut damar anomalisi hakkında bilgi vermesi istendi. Keskin kenarlı yiyecekler tüketirken dikkat etmesi tavsiye edildi (örneğin; balık kılçığından, tavuk kemiğinden). Yorum: İnternal karotis arterlerin (İKA) gelişimi sırasında çeşitli anormallikler olabilir. Bunların bazıları sessiz seyreder ve genellikle bir klinik bulgu oluşturmaz. Bazıları ise direkt olarak kendisi veya birlikte bulunabileceği diğer patolojilerle klinik bulgulara yol açar. Radyolojik olarak saptanan İKA anomalileri İKA’in yokluğu, hipoplazisi, orta kulak içinden aberrant seyri, retrofaringeal alandan aberrant seyri, sfenoid sinüs içerisine protrüzyonu, servikal segmentte katlantı ve sarmal oluşmasıdır. Hastamızdaki anomali İKA’ nın retrofaringeal alanda aberrant seyri şeklindedir. Bu durum retrofaringeal alanda genişlemeye neden olan nadir sebeplerdendir. Sıklıkla unilateral ve sağ tarafta görülür. Etiyolojide konjenital nedenlerin yanında özellikle yaşlılarda atherosklerotik değişiklikler ve hipertansiyon da sorumlu tutulmaktadır. Olguların çoğu asemptomatiktir. Bazen disfajiye ve hastamızda olduğu gibi boğazda yabancı cisim hissine neden olabilir. Bu durum bilinmeksizin yapılacak olan cerrahi ve girişimsel işlemler ciddi kanamaya neden olabilir. Bu nedenle retrofaringeal yumuşak doku kalınlığı bulunan olgularda tanıda akılda bulunması ve araştırılması gerekir. Vasküler kalsifikasyon varsa lateral boyun radyografisinde görülebilir. Ancak tanı ve ayırıcı tanı için BT ve MR gibi kesitsel görüntülemeler veya anjiografik incelemeler gerekebilir. Kontrastlı BT incelemede retrofaringeal alanda, İKA ile devamlılık gösteren vasküler yapı izlenir. Sonuç olarak; bu varyasyonların bilinmesi hem klinik takip açısından, hem de yapılacak cerrahi ve girişimsel işlemler açısından önemlidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-136

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale