Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Servikal Sinir Schwannomu: Olgu Sunumu
 

Servikal Sinir Schwannomu: Olgu Sunumu

Ünal R., Açıkgöz S., Guvalov R., Ayhan E.

AMAÇ: Schwannomlar kranial, periferik ve otonom sinirleri saran Schwann hücrelerinden kaynaklanan kapsüllü,soliter, benign ve yavaş büyüyen kitlelerdir. Schwannomların yaklaşık % 65’ i Serebellopontin (akustik nöroma) bölgede ortaya çıkar.Ekstrakraniyal schwannomaların % 25-45’i baş ve boyun bölgesinde görüldüğü bildirilmektedir. Sempatik zincirden kaynaklanan schwannomlar nadir bir alt gruptur. En sık bulgusu boyunda yavaş büyüyen ağrısız kitledir. Schwannomaların ayırıcı tanısında, parotis tümörleri, lenfadenopatiler, karotis arter anevrizmaları, paragangliomalar ve diğer nörojenik tümörler düşünülmelidir. Bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görünütüleme ve anjiografi tanıda yardımcı olabilir. Tedavide altın standart, tümörün köken aldığı sinirsel yapı olabildiğince korunarak bütünüyle eksize edilmesidir. OLGU: 47 yaşında bayan hasta boynunun sol yarısında 2 yıldan beri olan ağrısız şişlik nedeniyle kliniğimize başvurdu. Hastaya çekilen tomografide glomus karatikum şüphesi nedeniyle manyetik rezonans istendi. Çekilen görüntülemede Solda karotis-parafarengeal alanda 23x31x56 mm boyutunda iyi sınırlı, yuvarlak, T1'de kasa göre hafif intens, T2'de belirgin hiperintens, kontrast sonrası yoğun kontrastlanma gösteren, komşulğundaki karotis vasküler yapıları laterale doğru deplase etmiş solid kitle lezyonu izlendi. Schwannom - nörofibrom ön tanısı alan hastaya ekartasyon amacıyla anjiyografi yapıldı. İnternal ve eksternal karotid arter bifürkasyonu lokalizasyonunda hafif mediale doğru uzanan ince arteriyel beslenmesi olan düşük-orta derecede hipervasküler kitle lezyonu saptandı. Hastada schwannom - nörofibrom ön tanısıyla operasyona alındı. Karotis bifurkasyonu lokalizasyonunda yerleşik 5x4 cm boyutunda kitle tamamen çıkarıldı ve kitlenin sempatik zincirden kaynakalndığı düşünüldü. Patolojik inceleme sonucunda schwannom tanısı konulan hastada postoperatif Horner sendromu gelişti. Hastanın takiplerinde nüks gözlenmedi. YORUM: Bu olgu sunumunda nadir görülen baş boyun schwannomlarının ve oluşabilecek komplikasyonları literatür bilgileri eşliğinde tartışılması amaçlandı.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-147

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale