Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Multipl Kraniyal Nöropati İle Seyreden Vzv Enfeksiyonu: Olgu Sunumu
 

Multipl Kraniyal Nöropati İle Seyreden Vzv Enfeksiyonu: Olgu Sunumu

Yüksel A., Ark N., Kurtaran H., Uğur Ş. K., Gündüz M., Akdere E.

AMAÇ: Nörotropik bir virüs olan VZV, dorsal sinir köklerinin duyusal ganglionlarına ait nöronlara veya kraniyal sinirlerin nöronlarına yerleşerek selüler immünitenin zayıfladığı durumlarda tekrar aktive olabilir. VZV sekonder enfeksiyonu baş-boyun bölgesinde sıklıkla RHS (Ramsey Hunt Sendromu)’ una sebep olmaktadır. Ancak nadir de olsa multipl kraniyal sinir tutulumuna sebep olarak komplike olduğu bildirilmiştir. Bu olguda multipl kraniyal sinir tutulumuyla (tek taraflı fasiyal, glossofaringeal ve vokal kord (7, 9, 10.) paralizisi) kliniğimize başvuran hastaya yaklaşımımız, ayırıcı tanıda yaşanabilecek zorluklar literatür bilgileri eşliğinde anlatılacaktır. Olgunun Özellikleri: 74 yaşında bayan hasta, on beş gün önce sırasıyla boğaz ağrısı, yutma güçlüğü ardından ses kısıklığı ve birkaç gün sonra yüzde çekilme hissi başlayınca kliniğimize başvurdu. Regüle edilmemiş hipertansiyon dışında öz-soy geçmiş sorgusunda özellik yoktu. Yapılan fizik muayenesinde, sol gözün kapanmadığı, sol nazolabial sulkusun silik olduğu gözlendi. Fasiyal paralizi House Brackmann skalasına göre grade 4 olarak değerlendirildi. Oral kavitede herhangi bir lezyona rastlanmadı. Yumuşak damağın solda hareketsiz olduğu, öğürme refleksinin azalmış olduğu gözlendi. Yapılan endoskopik muayenede nazofarenks, farenks ve larenks mukozasında lezyona rastlanmadı. Bol serömükoz akıntı olduğu ve sol vokal kordun paramedianda fikse kaldığı gözlendi. Çekilen beyin, boyun ve toraks tomografisinde yer kaplayan lezyona rastlanmadı. Yapılan laboratuvar incelemesinde lökositoz (WBC: 13,0), serolojik değerlendirmede ise VZV Ig M ve Ig G yüksek titrede pozitif saptandı (Ig G:5.88, Ig M: 6.26 ). VZV sekonder enfeksiyonu olarak değerlendirilen hastaya 8. kraniyal sinir tutulumunu incelemek için saf ses odyometrisi yapıldı, işitme normal sınırlarda saptandı. Tedavi ve Prognoz: Yutma güçlüğü sebebiyle oral alımı kısıtlanan hastaya üç gün ıv sıvı desteği ile beraber 125 mg metilprednizolon, valasiklovir 3 gr başlandı. Metilprednizolon 3 günün sonunda 1 mg/kg doz ayarlaması yapıldı ve azaltılarak kesildi. Valasiklovir ise 7 gün boyunca 3 gr uygulandı. Tedavi sonrası 1. ayda fasiyal paralizi geriledi. Yutma güçlüğü ve yumuşak damak hareketleri 3. ayda düzeldi. 8. ayda vokal kordun halen paramedianda fikse kaldığı gözlendi. Hastanın nefesli konuşma ve ses kısıklığı mevcuttu, aspirasyon tarif etmiyordu. Hastaya enjeksiyon laringoplasti önerildi ancak hasta tedaviyi reddetti. YORUM: Multipl kraniyal sinir paralizisi ile başvuran hastalarda herpes virüs enfeksiyonları akılda tutulmalıdır. Sadece cilt değil mükoz membranlar da vezikül yönüyle incelenmelidir ancak vezikül görülmemesi tanıdan uzaklaştırmamalıdır. Serolojik incelemeler spesifik olmasına karşın tanıyı geciktirebilir. Bu nedenle komplikasyonları önlemek amacıyla ampirik antiviral tedavi başlamak uygun olabilir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-177

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale