Mastoid Osteom: Olgu Sunumu

Ülkü Ç.H., Yücel A.

AMAÇ: Bir mastoid osteom olgusunu, nadir görülen bir klinik tablo olarak sunmak, hastalığın karakteristiklerini, ayırıcı tanı ve tedavi yöntemlerini özetlenmek. Olgunun Özellikleri: 26 yaşında bayan hasta, sol retroauriküler bölgede beş yıl önce farkettiği, yavaş büyüyen, asemptomatik kitle nedeni ile kliniğimize müracaat etti. Öncesinde hastanın aynı bölgede travma ve hematom oluşumu öyküsü mevcuttu. Hasta asemptomatik, ancak estetik görüntüden şikayetçi idi. Fizik muayenede sol retroaurikular bölgede, kemik yoğunluğunda, 3.5x3.0 cm boyutlarında, ağrısız kitle belirlendi. Kitle mastoid kemiğe fikse, sert ve düzgün yüzeyli idi. Üzerindeki cilt salimdi. Geri kalan KBB ve genel muayene bulguları normal olarak değerlendirildi. Bilgisayarlı tomografide, iyi havalanan sol temporal kemiğin mastoid korteksinden kaynaklanan kemik yoğunluğunda bir kitle saptandı. Tedavi ve Prognoz: Kitle estetik kaygılar nedeni ile retroaurikular yaklaşımla cerrahi olarak eksize edildi. Histopatolojik tanı osteom idi. Post operatif dönem sorunsuz geçti ve post operatif 6. ayda yapılan kontrol muayenesinde nüks izlenmedi. YORUM: Mastoid osteomlar nadir gelişen, yavaş büyüyen ve genellikle asemptomatik benign tümörlerdir. Tedavi cerrahi eksizyon ile estetik kaygılar ve ilgili semptomlar için yapılır. Osteosarkom, fibröz displazi, metastatik tümörler, dev hücreli tümörler ve multipl myelom ayırıcı tanıda dikkate alınmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-040

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale