Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Sinüzit Semptomlarıyla Başvuran Osteomeatal Kompleks Tutulumlu Fibröz Displazi Olgusu
 

Sinüzit Semptomlarıyla Başvuran Osteomeatal Kompleks Tutulumlu Fibröz Displazi Olgusu

Arıkan O. K., Haytoğlu S., Koyunsever S., Aslan U., Kılıç Ö.

AMAÇ: Fibröz displazi; benign, yavaş ilerleyen, özellikle kraniyofasiyal, uzun kemikler ve kosta tutulumu gösteren iskelet lezyonudur. Fibröz displazinin üç klinik tipi vardır: monostotik FD, poliostotik FD, ve McCune-Albright sendromu. En sık görülen monostotik formda (%70-80), genellikle kaburga veya kraniofasial kemiklerden sadece biri etkilenir. Poliostotik form tüm vakaların %20-25’ini oluşturur ve sıklıkla ekstremitelerin uzun kemikleri, pelvis ve kaburga kemiklerinden ikisini veya daha fazlasını tutar. Tipik olarak çocuklarda görülür ve ciddi kraniofasial ve iskelet tutulumu yapabilir. McCune-Albright sendromunda (%3), poliostotik fibröz displazinin yanında endokrin bozukluklar ve kutanöz hiperpigmentasyon gözlenir. Kliniğimizde tedaviye dirençli baş ve yüz ağrısıyla başvuran, radyolojik görüntüleme sonucu opere edilen ve patoloji raporu sonucu fibröz displazi tanısı koyduğumuz olguyu sunmayı amaçladık. OLGU: 32 yaşında bayan hasta yaklaşık 2 yıldır tedaviye dirençli baş ve yüzün sağ yarısında ağrı ve burun tıkanıklığı şikayetiyle polikliniğimize başvurdu. Nazal endoskopik muayenede nazal kavitenin lateral duvarından kaynaklanan, nazal kavite içine doğru uzanan, orta konkanın lateralinde osteomeatal kompleksi dolduran beyaz renkli yaklaşık 2 cm büyüklüğünde lezyon mevcuttu. BT istendi. BT’de osteomeatal kompleks tutulumu olan, maksiller sinus ve nazal kavite içine uzanım gösteren dens ve düzensiz kemik oluşum alanları içeren lezyon gözlendi. Hastaya genel anestezi altında fonksiyonel endoskopik sinus cerrahisi ve Caldwell-Luk uygulandı. Fonksiyonel endoskopik sinus cerrahisi ile nazal kavitedeki ve osteomeatal kompleksteki lezyon, takiben Caldwell-Luk ile maksiller sinus içerisine uzanan kısmı çıkarılarak kitle total eksize edildi. Klinik, histopatolojik ve radyolojik inceleme sonucu olguya monostatik fibröz displazi tanısı konuldu. Olgu klinik olarak takibe alındı. SONUÇ: Fibröz displazi paranazal sinüslerde obstruksiyona sekonder sinüzit veya mukosel ile prezente olabilir. Genellikle asemptomatik olmakla birlikte bazı olgularda yüz ve baş ağrısı bulunabilir. Küratif medikal tedavi olmadığından, gerekli durumlarda cerrahi tedavi düşünülmelidir. En etkili yöntem tutulan kemiğin total eksizyonudur, fakat bu tutulan bölgeye göre ciddi fonksiyonel ve kozmetik defekte ve uzun dönem postoperatif komplikasyonlara yol açabilir. Konservatif cerrahi olarak ise kabarıklığın alınması belirti ve semptomların azalmasına yetmektedir, fakat rekürrensler ve malign dejenerasyon açısından uzun dönem takip gerektirir. Cerrahi eksizyon için, yine tutulum yerine bağlı olarak, eksternal veya endoskopik yaklaşım uygulanabilir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-064

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale