Gebelerde Nazal Konjesyon

Samim E., Arslan N., Tüzüner A., Demirci Ş., Açıkgöz C., Küçük Z.

AMAÇ:Gebelik riniti gebeliğin herhangi bir döneminde ortaya çıkan ve doğumdan sonra tamamen ortadan kalkan nazal konjesyon olarak tanımlanmıştır. Gebelik rinitinin prevalansı ile ilgili bilgiler çelişkilidir. Literatürde değişik oranlar bildirilmiştir (%18-30). Etyolojisi ve patofizyolojisi hala tartışılmaktadır. En yaygın teori seks hormonlarının nazal mukoza üzerindeki etkisine dayanmaktadır. YÖNTEM-GEREÇLER:Çalışmaya kadın doğum kliniğine rutin kontrol için başvuran herhangi bir nazal patolojisi olmayan 101 gebe dahil edildi. Gebelerin yaş, gebelik sayısı ve gebelik haftaları sorgulandı. Burun tıkanıklık semptom değerlendirme ölçeği (NOSE) skalasıyla semptomların şiddeti değerlendirildi. Nazometri ile nazal konjesyon değerlendirildi. Bu değerler gebelik trimesterine göre kendi aralarında ve kontrol grubuyla karşılaştırıldı. BULGULAR:Çalışma grubunun nazalans ortalaması 40,4±7,7olarak kaydedildi. Kontrol grubunun nazalans ortalaması 44,7±6,4olarak kaydedildi (p<0,001 ). Tüm gebelerin ortalama nazalans değerleri kontrol grubuna göre istatiksel anlamlı olarak daha düşük bulundu. Trimesterler ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Birinci trimester için 44,9±6,7, ikinci trimester için 41,3±6,8ve üçüncü trimester için 38,3±8,9olarak bulunmuştur. Trimesterler kendi aralarında karşılaştırldığında nazalans değerleri arasındaki fark istatiksel olarak anlamlı olmasada gebelik ilerledikçe konjesyonun arttığı ve buna bağlı olarak nazalans değerlerinde düşme olduğu görüldü. Trimester 3 nazalans değeri kontrol grubundan istatiksel anlamlı olarak daha düşük bulundu. Birinci trimesterde NOSE ortalaması 2,7±3,9, ikinci trimesterde NOSE ortalaması 1,1±1,9 idi ve üçüncü trimesterde NOSE ortalaması 2,9±2,6 idi. Üçüncü trimester vakaların NOSE ortalaması ikinci trimesterdekilerden istatiksel anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0.001). NOSE skalası değerleri trimester 3’de trimester 2’ye göre istatiksel anlamlı olarak daha yüksekti. SONUÇ:Gebeliğin nazal hava yolu üzerine etkisi objektif olarak nazonmetri ile değerlendirilebilir. Gebelik ilerledikçe konjesyonun artar ve buna bağlı olarak gebelik ilerledikçe nazalans değerlerinde düşme olur.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-054

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale