Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Bos Kaçağının Endoskopik Endonazal Onarımı
 

Bos Kaçağının Endoskopik Endonazal Onarımı

Yılmazer C., Özer F., Özer C., Çağıcı C. A.

AMAÇ:Beyin omirilik sıvısı (BOS) kaçağının onarımında endonazal endoskopik yöntemin etkinliğini belirlemektir. YÖNTEM-GEREÇLER:Bu çalışma, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde 2003-2012 tarihleri arasında BOS fistülü tanısı alıp Kulak Burun Boğaz Bölümünde endonazal endoskopik onarımı cerrahisi yapılan 15 hastanın hastane kayıtlarının retrospektif olarak incelenmesiyle oluşturulmuştur. BULGULAR:BOS fistülü nedeniyle endonazal endoskopik yöntemle ameliyat edilen 15 hastada K/E oranı 2 (10 K /5 E) olup yaş ortalaması 45,2 (11-74) olarak tespit edilmiştir. Hastalar etyolojik olarak sınıflandırıldıklarında; 9 hastanın (% 60) posttravmatik BOS fistülüne sahip olduğu görülmüştür. Bu hastalardan travmaya bağlı olan hasta sayısı 3 (% 20) iken cerrahi travmaya bağlı hasta sayısı 6 (% 40) dır. Geri kalan 6 (% 40) hastada herhangi bir travma öyküsü olmayıp spontan BOS fistülü gözlenmiştir. Fistül yerini kapatmak için greft materyali olarak 12 hastada (% 80) nazal septum kıkırdağı kullanılırken; 3 hastada (% 20) fasya kullanılmıştır. Geç dönemdeki sonuçlar değerlendirildiğinde sadece 3 hastada (%20) nüks gözlenmiştir. BOS fistülü tekrar eden bu 3 hastanın ikisinde lumbar drenaj, mutlak yatak istirahati ve asetazolamid oral tedaviden oluşan konservatif tedaviye yanıt alınırken sadece bir hastada iki kez ameliyat gerekmiştir. SONUÇ:BOS kaçağının tedavisinde endoskopik endonazal onarım, morbiditesi düşük ve sonuçları güvenilir oldukça etkin bir metoddur. Kullanılan greft materyalinin seçiminde fistülün yeri ve nedeni önemli olmakla beraber cerrahın deneyimi ve alışkanlığı daha öne çıkmaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-053

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale