Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Benign Ve Malign Tiroid Hastalığının Tanısında Ultrasonografi Ve İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Değeri
 

Benign Ve Malign Tiroid Hastalığının Tanısında Ultrasonografi Ve İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Değeri

Yiğit Ö., Bilici S., Hamit B.

AMAÇ:Kliniğimizde total tiroidektomi operasyonu olan hastalarda benign ve malign hastalığın ayrımında ultrasonografik bulguların ve ince iğne aspirasyon biopsisinin (İİAB) tanı koydurucu etki gücünü ve hastaların demografik özelliklerini büyük bir seride ortaya koymak. YÖNTEM-GEREÇLER:Retrospektif dosya taraması şeklinde dizayn edilmiştir. Hastanemiz KBB Kliniğinde 2009-2013 yılları arasında tiroidektomi operasyonu yapılan 367 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelenmiş preoperatif, ultrasonografik bulgular, İİAB sonuçları ve histopatolojik bulgular gözden geçirilerek demografik özellikler ortaya konmuştur. İİAB sonuçları 2009 yılında yayınlanan Bethesda tiroid sitopatoloji sistemine göre kategorize edilmiştir. BULGULAR:Yaşları 14 ile 81 arasında değişen 367 hasta değerlendirmeye alınmıştır. Hastaların yaş ortalaması 47,3±12.9, cinsiyet dağılımı ise 81’i erkek, 286’sı kadındı. USG ile benign olduğu düşünülen olguların % 83,6’sı benign, malign olduğu düşünülen olguların % 40,8’i maligndi. Olguların %78,2’si total tiroidektomi, %13,4’ü istmolobektomi ve % 8.2’si tamamlayıcı tiroidektomidir. Hastaların postoperatif biyopsi tanısı % 73,6 benign, %24,4 maligndi. Postoperatif tanıya göre USG’nin sensitivitesi % 67,4, spesifitesi % 62,9 du. USG’nin pozitif prediktif değeri % 64,16 olarak hesaplandı. İİAB Bethesda sınıflamasında; foliküler malignite şüphesi olan grupta % 57,7 oranında postoperatif tanı maligndi, malign sitoloji olarak yorumlanan grupta ise % 56,3 maligndi.. Postoperatif tanısı benign olan hastaların % 57,2 ‘si Bethesda sınıflamasında benign olarak yorumlanmıştı. Malign tanısı alan hastaların Bethesda sınıflamasında % 18,6’sı malign, % 15,5’i malignite süphesi olarak sınıflanmıştı. Malignite tanısı alan hastaların % 27,8’i Bethesda sınıflamasında benigndi. SONUÇ:USG’nin tiroid nodüllerinin tanısında sensitivite, spesifite ve doğrubilirliliği oldukça yüksektir. İİAB sonucuna göre malignite riski arasında; foliküler neoplazm veya foliküler neoplazm şüphesi ve malignite şüphesi olgularında literatürle uyumlu bulgular saptanmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-104

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale