Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Tükrük Bezi Patolojisi Olan Olguların Demografik Özellikleri
 

Tükrük Bezi Patolojisi Olan Olguların Demografik Özellikleri

Dereköy F. S., Tekin K., Güçlü O., Kara M., Muratlı A., Toroslu H. T.

AMAÇ:Baş ve boyun bölgesinde tükrük bezlerine ait patolojik olguların demografik ve histopatolojik özelliklerini ortaya koymaktır. YÖNTEM-GEREÇLER:KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi kliniğimizde 2008-2013 yılları arasında tanı ve tedavisi sağlanan 40 tükrük bezi olgusunun dosyaları retrospektif olarak incelendi. Olguların yaşı, cinsiyeti, lezyonun lokalizasyonu ve histopatolojik tanıları kaydedildi. İİAB yapılan olguların post op histopatolojik tanı ile korelasyonları değerlendirildi. BULGULAR:Kliniğimizde opere olan 40 tükrük bezi olgusunun 16’sı (%40) kadın, 24’ü (%60) erkekti. Tüm bu olguların 37 si (%92.5) majör, 3 ü (%7.5) minör tükrük bezinde lokalizeydi. 40 olgunun 29 unda (%72.5) neoplastik lezyon,10 (%25) unda sialolitiazis+ kronik enfeksiyon ve 1‘inde (%2.5) benign lenfoepitelyal lezyon saptandı. Neoplastik lezyon saptanan olguların 3’ünde (%10) minör tükrük bezi, 26’sında (%90) majör tükrük bezi neoplazisi saptanmıştır. Majör tükrük bezlerinde görülen neoplastik lezyonların, 23’ü (%88) parotiste ve 3’ü ise (%12) submandibuler bezde izlenmiştir. Minör tükrük neoplazisi saptanan 3 olgunun 3 ü de (%100) nazal kavitede izlenmiştir.Tüm olguların histopatolojik tanıları değerlendirildiğinde 33 ü (% 82.5) benign, 7’si (%17.5) malign olarak değerlendirildi. Neoplastik lezyon saptanan olguların %52’si (15/29) pleomorfik adenom, % 21’i (6/29) whartin tümörü, % 1’i (2/29) adenoid kistik karsinom iken,1 (%0.3) olguda whartin zemininde yüksek dereceli infiltratif karsinom, 1 (%0.3) olguda adenokarsinom, 1 (%0.3) olguda duktal karsinom, 1 (%0.3) olguda asinik hücreli karsinom, 1 (%0.3) olguda yassı hücreli karsinom ve 1 (%0.3) olguda hemanjiom saptanmıştır. 25 olguda pre op İİAB yapıldı. Bu sitolojik sonuçlar post op histopatolojik tanı ile karşılaştırıldığında İİAB nin sensitivitesi 22/23 (%95.6), spesifitesi 22/24 (%91.6) olarak saptandı. SONUÇ:Sonuç olarak tükrük bezi hastalıkları en sık 40-50 li yaşlarda görülmektedir. Erkek (E/K:3/2) cinsiyette daha sık izlenmektedir. Neoplastik lezyonlar majör tükrük bezlerinde daha sıktır ve en sık izlenen lokalizasyon parotis bezidir. Histopatolojik incelemelerde en sık benign neoplaziler saptanmıştır ve bunların içinde en sık görülen pleomorfik adenomdur. Minör tükrük bezi neoplazisi saptanan 3 olgu olmasına karşılık % 33 (1/3) oranında Adenoid kistik karsinom saptanması dikkat çekicidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-106

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale