Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Hastalarin Mizaç Ve Karakter Özellikleri Larenjektomi Sonrasi Alkol Kullanımını Öngörür Mü?
 

Hastalarin Mizaç Ve Karakter Özellikleri Larenjektomi Sonrasi Alkol Kullanımını Öngörür Mü?

Yiğit Ö., Karaaltın B.A., Dönmez Z., Binbay Z.

AMAÇ:Larinks kanserli hastalar genellikle sigara yanında alkol kullanımı da olan hastalardır. Oral kanserli hastaların % 34-57% sinin kanser tanısı konulduktan sonra dahi alkol kullanmaya devam ettikleri izlenmiştir. Bizim amacımız larenjektomi sonrası alkol kullanımına devam edenler ile etmeyenlar arasında sosyodemografik özellikler ve mizaç ve karakter bakımından nasıl farklılıklar olduğunu ortaya koymak ve alkol kullanımını devam ettirecek kişileri önceden öngörebilmek olacaktır. YÖNTEM-GEREÇLER:Parsiyel yada total larenjektomi uygulanmış 108 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların postoperatif erken dönem tedavi stresinden etkilenmemeleri için operasyon sonrası 6 ayı doldurmuş olan hastalar seçildi. Hastalarla yapılan görüşmede sosyodemografik veri formu, mizaç ve karakter envanteri, Beck Depresyon ölçeği, Beck Anksiyete ölçeği, alkol kullanım bozuklukları tanıma testi (AKBTT) ve cage soruları formları dolduruldu. Cerrahi şekli ve tumor evresi medikal kayıtlardan elde edildi. BULGULAR:AKBTT’e göre alkol kullanım bozukluğu olan hastaların %57,1 inde, olmayan hastaların %41,9 unda depresyon mevcuttu. İki grup arasında yenilik arama (p<0,05) ve kendini aşma boyutunda (p=0,006) istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. SONUÇ:Alkol kullanımının devam etmesi, cerrahi komplikasyon oranını arttırmakla birlikte sekonder kanserlere ve hastalığa bağlı yaşam beklentisinin azalmasına sebep olmaktadır. Larenks kanserli hastalarda, primer hastalıkla ilgili takiplerin yanında alkol ve madde kullanımının sorgulanması, gerekirse bununla ilgili yardımcı tedavilere yönlendirilmesi önemlidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-105

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale