Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Vokal Kord Benign Lezyonlarında Retrospektif Sonuçlarımız
 

Vokal Kord Benign Lezyonlarında Retrospektif Sonuçlarımız

Uyar Y., Aydoğdu İ., Bertiken G., Kumral T. L., Mutlu T. A.

AMAÇ:Kliniğimizde, larenks benign lezyonları nedeniyle opere edilen hastaların retrospektif olarak incelenmesi YÖNTEM-GEREÇLER:Çalışmamızda 2008-2013 yılları arasında opere edilen 189 hasta incelendi. Hastaların; cinsiyet, yaş, sigara kullanımı, larengofarengeal reflü öyküsü, meslek ve ek hastalığının olup olmadığı not edildi. Hastalar pre-op 70 derece larenks endoskopi bulguları ile değerlendirilmiş, post-op histopatolojik bulgular ile kesin tanı konmuştur. BULGULAR:Kiniğimizde opere edilen 189 hastanın 112si erkek, 77 si kadındı, yaş ortalaması 47ydi. Lezyonların, klinik ve histopatolojik değerlendirmeleri sonucu hastaların 73 'ünde nodül, 41 ünde polip, 19 und kist, 16 sında akantoz, 11 snde papillom, 11 inde Reinke ödemi 9 unda kronik enflamatuar değişiklikler, 8 inde granülom 1 hastada hemanjiom saptandi. SONUÇ:Çalışmamızda literatürle uyumlu olarak vokal kordun en sık görülen benign lezyonu nodül olmuştur. Vokal kord benign lezyonlarının kesin tanısında histopatolojik bulgu kadar, pre-op klinik değerlendirme de önemlidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-109

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale