Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Boyunda Birbirinden Bağımsız İki Adet Teratojenik Kist Olgusu Sunumu
 

Boyunda Birbirinden Bağımsız İki Adet Teratojenik Kist Olgusu Sunumu

Aydın E., Koçlu G. E., Köycü A., Tamirci E. E.

GİRİŞ: Konjenital servikal kistler genellikle pediatrik popülasyonda rastlanan kitlelerdir ve matur olmamış embriyonel yapıların anormal oluşumları şeklinde tarif edilebilir. En sık görülen formu tiroglossal duktus kistidir. Bunu brankial kleft kistleri, lenfanjiomlar, hemanjiomlar izler. Teratomlar ve dermoid kistler ise nadir görülür. Multipl sayıda olmaları daha da nadir görülen bir durumdur. Bu olguda birbirinden bağımsız olarak boyunda gelişen iki adet teratojenik kisti olan pediatrik bir hasta sunulacaktır. Olgu Sunumu: 13 yaşında erkek hasta boyunda şişlik şikayeti ile KBB polikliniğine başvurdu. Birkaç hafta önce fark edilen şişlikte büyüme gözlenmemişti, ağrı yoktu. Muayenesinde sol sternokleidomastoid kas ile stenum birleşim yerinde yaklaşık 2 cm'lik ve boyun orta hatta hyoid kemik üstünde yaklaşık 1.5 cm'lik düzgün yüzeyli, hareketli, yumuşak kıvamlı iki kitle ele geldi. Çekilen boyun MRG da hyoid kemik inferiorunda supraglottik larinks anteriorunda 11x13 mm boyutlarda T1 ve T2 ağırlıklı incelemelerde hiperintens sinyalde IVKM sonrası kontrast tutulumu göstermeyen, yağ baskılı sekanslarda baskılanmayan yoğun içerikli kistik görünüm izlendi. Benzer karakterde ancak yağ baskılı serilerde kısmen baskılanma gösteren solda supraklaviküler bölgede cilt altı yağlı doku içerisinde 13 ve 12 mm boyutlarda birbirine komşu 2 adet kistik yapı görüldü. Hastaya boyun orta hatta hyoid kemik üzerinden ve sol sternokleidomastoid kas ile sternum birleşim yerinden iki farklı kesi olmak üzere kist eksizyonu işlemi uygulandı. Operasyon sırasında boyun orta hatta bulunan kistin hyoid kemik ile bağlantılı olduğu görüldüğü için hyoid kemik orta bölümü de alınarak spesmen yapıldı. Her iki kistin içinden kazeifiye materyal gelişi oldu. Her iki kist de total olarak eksize edildi. Hastanın her iki patoloji sonucu teratojenik kist ile uyumlu olarak geldi. Hastanın takiplerinde rekürrens bulgusu saptanmadı. Tartışma: Boyun kitlelerinin ayırıcı tanısı geniş bir hastalık spektrumunun tanısı ve tedavisi konusunda bilgi sahibi olmayı gerektirir. Ayırıcı tanıyı yapmak için hastanın yaşı, kitlenin lokalizasyonu, anamnez ve fizik muayene bulguları, mikroskobik olarak epitelin histolojisi ve onu çevreleyen stromanın özelliği gibi önemli parametreler dikkate alınmalıdır. Teratojenik kistler konjenitaldirler ve dermoid kistlerden farklı olarak kist içeriğinde deri ve eklerinin yanı sıra stromal elemanları da içerirler. Nadir olarak görülürler, multipl olmaları ise çok daha nadirdir. İki farklı yerde birbirinden bağımsız gelişen teratojenik kist sebebiyle olgu sunulmaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-131

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale