Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Tiroid Hastalığında Paraganglioma: Olgu Sunumu
 

Tiroid Hastalığında Paraganglioma: Olgu Sunumu

Saylam G., Yüksel E., Bayır Ö., Korkmaz H. M., Hudaynazarov U.

AMAÇ: Paragangliomalar otonom sinir sisteminde paraganglionik dokulardan kaynaklanan tümörlerdir. Paragangliomaların yaklaşık % 3’ü baş boyun bölgesinde yer almaktadır. Genellikle inferior larengeal paragangliondan kaynaklanmaktadırlar. Çok nadir tiroid lojunda yerleşmektedirler. Genellikle asemptomatik olup nodüler guatr gibi yorumlanır ve tedavi edilirler. Bu bildirimizde paragangliom eksizyonu ile beraber tiroid lobektomi uygulanan bir hasta literatür bilgileri eşliğinde sunuldu. Olgunun Özelliği: Rutin kontrol değerlendirmede Multinodüler guatr ve tiroid lojunda kitle saptanan 45 yaşında kadın hasta cerrahi amaçlı kliniğimize yönlendirildi. Özgeçmişinde tip 2 DM dışında önemli hastalık yoktu. Fizik muayenesinde sağ sternokleidomastoid kas medialinde, 1/3 alt kısmında hareketsiz, 2x2 cm’lik, palpasyonla ağrısız, pulsasyon alınmayan kitle saptandı. Diğer otolaringolojik muayeneleri normal olan hastanın tiroid ultrason görüntülemede özelikle sağ tiroid lobunda olmak üzere en büyüğü 11*11*13 mm olan benign karakterde nodüller harirince sağda tiroid alt polde tiroid kapsülü dışında 15*18*24 mm boyutlu hipoekoik lezyon görüldü. İİABx sonucu benign olarak raporlanan hastaya paratiroid adenomu şüphesiyle yapılan Paratiroid Sintigrafisinde adenom ile uyumlu görünüm saptanmadı. Bunun üzerine yapılan Manyetik Rezonans Görüntülemede Sağ alt juguler zincirde, USG’de tanımlanan kitlenin kontrastlandığı görüldü. Tedavi ve Prognoz: Hastaya genel anestezi altında sağ tiroid lobektomi ve trakea sağ lateralinde kitle palpe edilerek künt diseksiyon ile çevre dokulardan serbestleştirildi. Yaklaşık 2x2.5 cm’lik kitlenin tiroid kapsülünün posteriorunda, sağ rekürren laringeal sinirin posteriolateralinde, karotis kılıfı içerisinde yumuşak kıvamlı kitle total eksize edildi. Patolojik inceleme kronik lenfositik tiroidit ve paraganglioma olarak rapor edildi. Postoperatif takibinde nüks ile uyumlu patoloji izlenmedi. YORUM: Paragangliomlar, otonomik sinir sisteminin ekstra adrenal paragangliomalarından gelişen, yavaş büyüyen, oldukça vasküler, nöroendokrin tümörlerdir. Karotis cisim tümörleri baş-boyun bölgesinde en sık görülen paragangliomlardır. Bunu orta kulak ve vagus paragangliomları izler. Orbita, nazal kavite, paranazal sinüs, nazofarinks, larinks, trakea ve tiroid bezinde nadiren paragangliom görülebilir. Farklı patolojilerle karıştırılabilir. Bunun için kesin tanı cerrahi eksizyon ile mümkündür.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-128

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale