Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Parafarengeal Bölgeden Köken Alan Ekstramedüller Plazmositom: Olgu Sunumu
 

Parafarengeal Bölgeden Köken Alan Ekstramedüller Plazmositom: Olgu Sunumu

Dursun E., Özgür A., Erdivanlı Ç. Ö., Coşkun Ö. Z., Bedir R.

AMAÇ: Ekstramedüller plazmositomlar (EMP), B lenfositlerden köken alan nadir malign tümörlerdir.Yaygın olan formu multiple myelom, lokalize formu ise soliter kemik plazmositom ve ekstrameduller plazmositomdur.Baş boyun bölgesinde yer alan tüm maligniteler içinde %1’den az görülürler ve çoğunlukla nazal veya nazofaringeal bölgeleri (%75), larinks (%18) ve orofarinksi (%12)tutmaktadırlar.Parafaringeal bölgeden köken alan ekstramedüller plasmositomlar literatürde ancak bir-iki olgu ile sınırlıdır.Parafarengeal bölge tümörlerinin %80 ‘i benigndir ve tedavileri cerrahidir. Ekstramedüller plasmositomlar ise yüksek oranda radyosensitif tümörlerdir.Literatürde EMP’nin tedavisinde;cerrahi, cerrahi + radyoterapi(RT), RT +/- Kemoterapi (KT) gibi farklı yaklaşımları mevcuttur. Bu makalemizde; parafaringeal bölgede ekstramedüller plasmositom tanısı konulan, cerrahi tedaviyi kabul etmeyerek RT+KT tedavisi verilen bir olgunun kliniği ve tedavisi literatür eşliğinde tartışılarak sunulmuştur. OLGU: 48 yaşında erkek hasta,dış merkezde birkaç kez tonsillit tedavisine rağmen düzelmeyen ve 2 aydır mevcut olan boğazda şişlik şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Hastanın yapılanKBB muayenesinde; sol tonsili öne ve mediale iten posterior faringeal duvar mukozası arkasında şişliğe neden olan yaklaşık 4x5 cm’lik kitle lezyon izlendi. Özgeçmişinde dış merkezde nazal polipozis nedeniyle geçirilmiş 4 operasyon öyküsü mevcut olan hastanın nazal endoskopik muayenesinde;sağ orta meayı,solda ise tüm nazal kaviteyi dolduran polipoid dokular gözlendi.Hastanın çekilen kontrastlı boyun magnetik rezonans (MR)görüntülemesinde sol parafaringeal yerleşimli orofarenks hava sütunu daraltan, sol palatin tonsile posterolateral kesimden belirgin bası oluşturan sol karotis internaya uzanan T1 A’da izointens,T2 A’da hiperintens, İVKM sonrası yoğun kontrast tutulum izlenen 3x5x6 cm’lik kitle lezyon gözlendi.Hastanın orofarinkse uzanan, atım alınmayan düzgün yüzeyli mukoza altındaki kitlesinden önce ince iğne biyopsisi daha sonra insizyonel biyopsi alındı.Biyopsi sonucu "ekstramedüller plasmositom" ile uyumlu gelen hastada, multiple myelom(MM) tanısı, kemik iliği biyopsisi ile ekarte edildi.Diğer labaratuar bulguları da MM ile uyumlu gelmeyen hastanın kitlesi" ekstramedüller plasmositom" olarak kabul edildi. Tedavi ve prognoz: Cerrahi tedaviyi kabul etmeyen hasta ya RT+KT tedavisi planlandı. Tedavi sonrası rezidü kitlesi kalmayan hastanın, 8.ay takiplerinde nüks kitlesi de gözlenmemiştir. YORUM: Anatomik olarak vital bölgelerde yerleşen ve cerrahi tedaviyi kabul etmeyen lokal ileri evre ekstramedüller plasmositomlu olgularda RT+ KT tedavisinin efektif, cerrahi tedaviye alternatif bir tedavi seçeneği olarak akılda tutulabileceğini düşünmekteyiz.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-156

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale