Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Üniversite Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Şiddetle Karşılaşma Durumlarının Değerlendirilmesi
 

Üniversite Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Şiddetle Karşılaşma Durumlarının Değerlendirilmesi

Polat Ş., Bolol N., Kutlu L., Öz N.

AMAÇ:Bu çalışmanın amacı üniversite hastanelerinde çalışan hemşirelerin şiddetle karşılaşma durumları, tepkileri ve destek alma durumlarını değerlendirilmektir. GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışma tanımlayıcı özellikte olup tarama modelinde kesitsel bir çalışmadır.Çalışmanın evrenini iki üniversite hastanesinde çalışan hemşireler, örneklemini ise çalışmaya gönüllü katılan 531 hemşire oluşturmaktadır.Çalışma 2013 yılının Ağustos ve Ekim Ayları arasında yapılmıştır Çalışmanın verileri literatür bilgileri doğrultusunda araştırmacılar tarafından geliştirilen 34 soru ve iki bölümden oluşan bir bilgi formuyla toplanmıştır. Birinci bölüm demografik özelliklerle ilgili 15 sorudan , ikinci bölüm de şiddetle ilgili özellikleri sorgulayan 19 sorudan oluşmaktadır. Araştırmanın verileri bilgisayar ortamında SPSS 15.0 programında değerlendirilmiştir.İstatistiksel olarak yüzdeleme ve ki kare testleri kullanılmıştır. BULGULAR:Çalışmaya katılan hemşirelerin çoğu 35 yaş üzerinde (%47,3), kadın (%98,1), evli (%58.2), lisans mezunu (%61.8) olduğu, cerrahi birimlerde (% 60.8), servislerde (% 54), gündüz çalıştığı (%42.9 , meslekte (% 67) ve iş yerinde (% 54.8) toplam çalışma süresinin 6 yıl ve üstünde olduğu, servis hemşiresi olarak görev yaptığı (% 47.6 ), çalıştığı bölüme yöneticisi tarafından görevlendirildiği (%63.5 ), çalıştığı bölümden memnun olduğu (% 59.9) çalışma yaşamında en az bir kez şiddete maruz kaldığı (% 61.2 n:325 ), şiddete maruz kalanların çoğunun yılda birkaç kez şiddete uğradığı (%59.7 , n=194), şiddetin en çok gündüz vardiyasında gerçekleştiğini (% 63, n:206) ,son bir yıl içinde de şiddete maruz kaldığı (% 61) Hemşirelerin çoğu ; şiddet uygulayan kişi/lerin ; Küfür, bağırma aşağılama, hakaret etme vs sözlü şiddet şeklinde (%54, n:287), iş yükünü artırma, sürekli yer değiştirme, başkalarına kötüleme, dışlama vs psikolojik şiddet şeklinde (%23.5, n:125) vurma, itme, tekmeleme, tokat vs fiziksel şiddet şeklinde (% 4.7,n:25 ), ve cinsel içerikli konuşma cinsel içerikli dokunma, saldırma vs cinsel taciz şeklinde (%2.8, n:15) uyguladıklarını ifade etmişlerdir. Şiddet uygulayan bireyler arasında; hasta yakınlarının (% 48.4, n: 257), hastaların (%23.5, n: 125), diğer sağlık çalışanlarının (%13, n: 69), hekimlerin (% 6.4, n: 34) ve meslektaşlarının (%10.4, n:55) olduğunu belirtmişlerdir. Şiddete uğrama nedenlerini; uzun süre bekletilmeleri (%33.7,n:179), istedikleri kişiye veya bilgiye ulaşamamaları (%31.1,n:165), bürokratik işlemlerin fazla olması (%28.8.n:153), işlemlerin iptali ya da ertelenmesi (%23.7,n:126), olumsuz, kötü haber verilmesi (%13,n:69), yapılacak hastaların ve hasta yakınlarının tedaviden memnun olmamaları (%11.9,n:63) şeklinde ifade etmişlerdir Şiddet sonrası; kızgınlık (%48.4) , üzüntü (%38.2), hayal kırıklığı(% 23.7), şaşkınlık (%17.3), korku (%16.2) ve çaresizlik (%13.4) yaşadıklarını belirtmişlerdir Şiddetin yaşamına olan etkilerini; baş ağrısı (% 30.1), işle ilgili performans değişiklikleri (% 28.4), yorgunluk (%26),üretkenlik kaybı (% 21.7) ve uyku bozukluğu (% 15.1) şeklinde açıklamışlardır. SONUÇ: Hemşirelerin çoğunun şiddete maruz kaldığı daha çok sözlü şiddette bulunulduğu, şiddeti en çok hasta yakınlarının uyguladığı, şiddete en çok hasta ve yakınlarının uzun süre bekletilmelerinin neden olduğu, şiddet sonrası en çok kızgınlık ve üzüntü yaşadıkları, baş ağrısı,performans değişikliği ve üretkenliğin azalması şeklinde yaşamını etkilediği saptanmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri HB 5

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale