Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Trakeostominin Bireyin Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi
 

Trakeostominin Bireyin Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi

Avşaroğlu N., Oğuz K. F., Özgen R., Akıl Y.

AMAÇ:Kliniğimizde trakeostomi açılan hastaların ameliyat olduktan 1 ay sonra trakeostominin günlük yaşam aktivitelerine etkisi belirlemek amacıyla yapılmıştır. YÖNTEM-GEREÇLER:Bu araştırma trakeostominin bireyin günlük yaşam aktiviteleri üzerine etkisini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır Çalışmaya Mayıs 2012 ve Haziran 2013 tarihleri arasında trakeostomi açılmış araştırmaya katılmayı kabul edene 51 hasta üzerinde, yapılmıştır. Hastalara demografik bilgiler ve günlük yaşam aktivitelerini kapsayan anket formu uygulanmıştır. Veriler SPSS 16 değerlendirilmiştir. BULGULAR:Çalışmaya dahil edilen 51 hastanın %78,4’ü 51 yaş ve üstü, %80,4’ü erkek, %90,2’ si evli. %37,2’si ilkokul mezunu, %29’4’ü emekli, %45,1’i şehirde yaşamakta, %54,9’u müstakil konutta oturmakta, %45,1’i odun kömür sobası kullanmaktadır. Trakeostomili hastaların %84,2’sinin ailedeki birey sayısı 5-8 arasında (p:0.001) ve %64,4 sağlık güvencesi olanların (p:0,005) yaşadığı çevrede daha rahat nefes alıp verebildiklerini ifade etmişlerdir ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Hastaların %76,5’una larenks kanseri tanısıyla trakeostomi açılmış, %90,2’sinin ise hastalık öncesi trakeostomi ile ilgili bilgilerinin olmadığı tespit edilmiştir. Trakeostomisi olan %47,1’nin sosyal çevre ile iletişimlerini kısmen sağladıkları,%56,9’nun sözel iletişimde kâğıt kalem kullandıkları, %52,9’nun kıyafet seçimlerinde kanülün görülmemesini dikkat ettikleri, %39,2’sinin kanül temizliğinin sıkıntılı olduğunu,%41,2’sinin kişisel ihtiyaçlarını karşılamada ikinci kişiye ihtiyaç duyduklarını ifade etmişlerdir. Hastaların %66,7’sinin nefes alıp verirken nemli havaya ihtiyaç duydukları ifade etmişlerdir. Hastaların %37,3’ü ilçede yaşamaktadır. İlçe de yaşayanların %78,9’unun kalabalık ortamda nefes almakta sıkıntı yaşadıkları tespit edilmiştir ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. (p:0,001) Larenks kanserli hastaların %92,3’nün sosyal cevre ile iletişimini sağlayamadıkları, %85,3’nün iş yaşamında zorlandıkları,%78,6’sının psikolojik sorunlar yaşadığı tespit edilmiştir. SONUÇ:Trakeostomi açılan hastaların yüksek oranda erkek olduğu ve yaş grubu olarak 50 yaş ve üstünü kapsadığı belirlenmiştir. Trakeostomi hastaların giyim tarzını ve iletişimi etkilediği tespit edilmiş istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Hastaların aile fertlerindeki artış ve sağlık güvencelerinin olması hastaları pozitif yönde etkilemektedir. Nüfusun yoğunluğun az olduğu bölgelerde yaşayan hastaların toplu yaşam alanlarında rahat nefes almalarını olumsuz yönde etkilemektedir. İstatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri HB 6

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale